Pro Frankböleträsket

Frankböleträsketin suojelu

Näsen kartanon tuulivoimapuiston mahdollisia vaikutuksia Frankböleträsketin (Puontpyölinjärvi) alueen luontoon. Tuulivoimapuiston vaikutusalueelle jää myös Syöspotti -järvi, joka on yksi seudun hienoimmista "erämaa" järvista ja jonka lähettyville noin puolen kilometrin päähän kaavaillaan kahta tuulivoimalaa.

Ympäristövaikutukset

Hiljainen luonnonmukainen järvi ja sen lähiseudut muuttuisivat peruuttamattomasti, tuulivoimaloiden silhuettien hallitessa näkymää järvellä ja voimaloiden melun kantautuessa järvellä. Mm. Tanskassa on uusi säännös tuulivoiman aiheuttaman matalataajuisen melun 20 dB rajasta.

Karut kalliometsät

Hankkeessa vähätellään tuulivoimaloiden sijoituskohteena olevia karuja kalliometsiä, jotka metsätaloudellisesti ovat vähäpätöisiä, mutta toisaalta taas Suomelle omaleimaisia ja suojeltavia. Suomella on kansainvälinen vastuu pohjoisboreaalisten mäntymetsien, harjumetsien ja kalliometsien säilymisestä. Ne ovat jääkausihistorian sekä ilmaston ja maaperän olosuhteiden synnyttämää karua, mutta omaleimaista luontoa.

Linnusto

Frankböleträsket (Puontpyölinjärvi) on alueen suurimpia järviä. Lisäksi alueella sijaitsee paljon pienempiä myös erämaajärviä ilman mökkiasutusta. Järvellä on runsas linnusto mm. kuikkia, kalasääskiä, harmaahaikaroita, korppeja, palokärkiä, merikotkia, kaakkureita, kangaskiuruja, metsoja jne. Järvi on muuttolintujen lentoreitillä ja levähdyspaikkana. Erityisesti kurjet kerääntyvät syksyn muutossa läheiselle Pitkäjärvelle ja keräävät korkeutta Suomenlahden ylitystä varten. Alueella on ollut tiedossa metson soidinpaikka jo 30 vuotta, mutta nyt keskelle soidinpaikkaa on suunniteltu tuulivoimalaa.

Tuulivoimalat muodostavat uhan linnustolle. USA:ssa lintuja kuolee 3-5 turbiinia kohti ja Suomessa noin 1-1,5. Kaliforniassa Altamontin tuulipuistossa kuolee vuosittain jopa tuhansia lintuja. Lintukuolemat riippuvat alueen linnustosta ja niihin on mahdollista vaikuttaa tuulivoiman sijoittelulla. Tuulipuisto sijaitsee kriittisellä muuttoreitillä, joten sillä voi olla varsin suurta merkitystä lintukannalle.

Lepakot

Alueella on Etelä-Suomen suurimpia lepakoiden pesimis- ja talvehtimispaikkoja. Alueelta on havaintoja monista rauhoitetuista lepakkolajeista, mm. korvayökkös- ja vesisiippalepakoista.

Tuulipuistojen perustaminen ympäri maapalloa on nostanut esiin yllättävän ongelman: ne tappavat lepakoita. Näyttää siltä, että tuulimyllyjen usein vaalean väriset siivet vetävät puoleensa hyönteisiä, jotka kiinnostavat lepakoita. Lepakoiden kaikuluotain saattaa jopa havaita voimalan pyörivät siivet, mutta tutkimuksissa on todettu siipien aiheuttaman alipaineen rikkoneen lepakoiden keuhkojen verisuonet tappaen ne lennosta.

Liito-oravat

Tuulipuiston lähellä latokartanon kosken partaalla on havaittu liito-oravia. Tällä perusteella voidaan olettaa että Tuulipuiston alueellakin niitä on, mikäli siellä on sopivia elinympäristöjä. Alueen liito-orava esiintymät olisi kartoitettava.